Calgary là thành phố phát triển mạnh nhất Canada

Calgary: Tuy nền kinh tế của thành phố Calgary bị xuống dốc trong những năm qua, vì giá dầu sút giảm, nhưng Calgary vẫn là thành phố phát triển mạnh nhất Canada.

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada, thành phố Calgary đã vượt qua mặt thành phố Ottawa-Gatineau để trở thành thành phố có số dân đông đứng hàng thứ tư ở Canada.

Theo bản thống kê năm 2016, dân số của thành phố Calgary là 1.4 triệu người, so với 1.3 triệu người ở hai thành phố Ottawa-Gatineau.

Tỷ lệ gia tăng dân số của toàn Canada là 5 phần trăm, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số ở thành phố Calgary lên đến 14.6 phần trăm.

Tin tức khác...