Gần 40 phần trăm những người Canadians đã lấy tiền khỏi quỹ hưu RRSP

Montreal: Theo kết quả cuộc thăm dò mới đây của ngân hàng Montreal thì 38 phần trăm những người được hỏi, đã cho biết họ đã lấy tiền  ra khỏi quỹ hưu RRSP trong năm nay, trước tuổi về hưu, và 25 phần trăm những người này cho biết họ sẽ không bỏ lại vào quỹ này, số tiền mà họ vừa rút ra.

Những lý do khiến họ phải rút tiền ra khỏi quỹ hưu RRSP sớm là có người cần tiền đặt cọc mua nhà, cho những trường hợp khẩn cấp.

Theo chương trình  Home Buyer’s  của chính quyền liên bang thì một người có quyền rút ra một số tiền trong quỹ RRSP lên đến tối đa là 25 ngàn dollars, d8ể làm tiền đặt cọc mua nhà. Số tiền này nếu chuyển trở lại vào quỹ sau này, thì họ sẽ không bị đánh thuế.

Một số người khác rút tiền ra khỏi quỹ RRSP vì cần cho những chi phí hàng ngày, có người phải rút tiền ra để trả nợ.

Trong năm ngoái, số tiền trung bình mà người ta rút khỏi quỹ RRSP là $17,213.

Tin tức khác...