Buồn ơi Chào Mi!

Tác phẩm của Chopin -” Etude Op. 10 No. 3 (Tristesse)” qua tiếng tây ban cầm độc tấu của bác sĩ Đỗ Danh Đức ( Y Khoa SG 73-79)

Tin tức khác...