60% số gia đình tại Hoa Kỳ đã trả lời Thống kê dân số 2020 online

Vẫn còn thời gian để điền Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư!

Thống Kê Dân Số 2020 đang diễn ra đúng tiến trình với hơn 60 phần trăm các gia đình đã trả lời bản câu hỏi trắc nghiệm với gần 89 triệu lượt trả lời. Các nỗ lực đang được thực hiện để có được việc đếm chính xác các cộng đồng đa dạng của đất nước của chúng ta.  Theo báo cáo của Cục Thống Kê Dân Số, cứ mỗi 5 gia đình đã trả lời thống kê thì có 4 gia đình chọn cách trả lời trên mạng tại 2020census.gov.

Đa số các gia đình đã bắt đầu nhận thư mời qua đường bưu điện trong tháng Ba để trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Tiếp theo sau đó là một vài thư nhắc nhở và một bản câu hỏi trắc nghiệm bằng giấy. Vào tháng Tám, các nhân viên kiểm đếm sẽ bắt đầu ghé đến các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Cục Thống Kê Dân Số đã nối lại các hoạt động thực địa tại một số khu vực nhất định từ đầu tháng Năm, trong khi vẫn lưu ý đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của họ và công chúng. Tất cả các nhân viên khi quay trở lại làm việc sẽ được đào tạo về các quy tắc về giữ khoảng cách giao tiếp và nhận các thiết bị bảo vệ cá nhân.

Việc tự trả lời chưa bao giờ dễ hơn bây giờ. Có thể trả lời thống kê dân số trên mạng tại my2020census.gov, hoặc trả lời qua điện thoại hoặc qua thư – tất cả những cách mà khỏi phải gặp nhân viên kiểm đếm.

Tin tức khác...