Ỷ Lan Thái Phi

Lời nói đầu:

Việt Nam có hai nữ hào kiệt mà cả thân thế và sự nghiệp đều tương phản với nhau.

Bà Trưng dòng dõi vọng tộc, vì thù nhà, dấy binh giành độc lập nhưng chỉ giữ được sự nghiệp trong vài năm.

Ỷ Lan thái phi xuất thân nông dân, vì việc nước, giúp triều đình giữ vững bờ cõi, mở rộng đất đai và nuôi dưỡng con thơ thành một minh quân, làm cho triều Lý sáng chói trong nhiều thế kỷ.

Bà Trưng luôn luôn được ca tụng nhưng Ỷ Lan thái phi thì ít khi được nhắc tới.

Bài thơ lục bát Ỷ Lan Thái Phi dưới đây có 9 câu lục toàn vần bằng để tả nữ tính hoàn hảo từ một cô gái quê tới một bậc Thái phi và 9 câu bát với vần bằng trắc thông thường để tả tài điều hành quốc gia không thua nam giới của một bậc kỳ nữ.

 

Ỷ LAN THÁI PHI

Như hoa lan vin cành lan,

Gái quê mùa bén duyên chàng quân vương.

Chàng quen em bên lề đường,

Xưa nay thanh khí lẽ thường ai ơi.

Duyên trăm năm soi ngàn đời,

Trong hồn vương giả có lời dân quê.

Ngôi quân thần tình phu thê,

Ý dân em sẽ tỉ tê trong màn.

Sanh hoàng nam dâng cho chàng,

Hả hê triều chánh trấn an muôn người.

Nuôi con thơ theo lòng trời,

Chàng đi dẹp giặc em ngồi thâm cung.

Coi trăm quan thay quyền chồng,

Vì chàng em sẽ hết lòng thương dân.

Chờ chàng về em trao thân,

Trao luôn việc nước việc quân việc nhà.

Trong vườn quê, trên thềm ngà,

Dựa lan em mãi mãi là Ỷ Lan.

Con Cò.

Tin tức khác...