Trudeau và Scheer: ai là người quản trị kinh tế tốt nhất?

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Nanos Research Group cho tập đoàn truyền thông Bloomberg vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 10 tháng 6, thì số người ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau và thủ lãnh đảng Bảo Thủ, Andrew Scheer đã ở mức ngang ngửa nhau.
Trả lời câu hỏi là trong hai người thì ai là người có khả năng hơn trong việc quản trị kinh tế cho Canada?
Chỉ có 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử lại quốc hội Canada.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Nanos Research thì 30 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn thủ tướng Justin Trudeau, trong khi 29 phần trăm chọn thủ lãnh Andrew Scheer là người có khả năng.
Một cuộc thăm dò dân ý khác của đài CBC cho thấy là số người ủng hộ thủ lãnh Andrew Scheer trong cuộc bầu cử sắp đến là 34 phần trăm, trong khi 30 phần trăm ủng hộ chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau.
Số người ủng hộ đảng Tự Do nhiều ở vùng Đại Tây Dương và tỉnh bang Quebec, trong khi số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ ngang ngửa nhau ở các tỉnh bang Ontario và British Columbia.

Tin tức khác...