Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc tái tranh cử

Orlando, Florida: Trong cầu trường ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, hôm thứ ba ngày 18 tháng 6, hàng chục ngàn người đã ngồi kín các dẫy ghế, tham dự cuộc tái tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì của tổng thống Trump.
Chủ đề của cuộc tranh cử lần thứ nhì của ông Trump cũng tương tự như chủ đề mà ông ta đã dùng trong cuộc tranh cử lần thứ nhất vào năm 2016 là ông ta không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp. Ông Trump sẽ tiếp tục tìm cách ngăn chận nạn di dân bất hợp pháp vào Mỹ, chống đối những thể chế chính trị như hệ thống chính trị của đảng Dân Chủ mà ông cho là một hệ thống mục nát, và đồng thời gây dựng lại một chính quyền cho dân và vì dân.
Ông Trump cũng nói là đảng Dân Chủ đem đến Hoa Kỳ một chính thể chủ nghĩa xã hội, không thích hợp.
Thành quả của ông Trump trong hơn hai năm cầm quyền là nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục phát triển với mức thất nghiệp tại Mỹ thấp nhất từ trước đến nay.

Tin tức khác...