Tiền phạt xe đậu trái phép tiếp tục gia tăng

Halifax, Nova Scotia: Ngân sách thâm thủng trong năm nay 2017, đã khiến hội đồng thành phố Halifax tìm cách kiếm thêm những nguồn lợi nhuận, và một trong những nguồn lợi nhuận đó là gia tăng tiền phạt của những xe đậu trái phép trong thành phố này.

Tiền phạt đậu xe mà quên không bỏ thêm tiền vào đồng hồ khi hết hạn ở thành phố Halifax có thể gia tăng lên gấp đôi: từ $25 lên đến $50, nếu bạn đậu xe quá giờ mà không bỏ thêm tiền.

Tiền phạt đậu xe vào chỗ dành cho xe cứu hỏa có thể gia tăng từ $100 lên đến $200, sau khi các nghị viên hội đồng thành phố nhóm họp và biểu quyết.

Theo ông Bob Bjerke, thiết kế gia trưởng của thành phố ( chief planner)  thì tiền phạt đậu xe trái phép ở thành phố Halifax hiện nay quá thấp so với những thành phố khác. Tiền phạt đậu xe trái phép ở thành phố Halifax từ mức $25 lên đến $100, so với mức tiền phạt từ $45 lên đến $125 ở thành phố Moncton, và so với mức $70 đến $500 ở thành phố Vancouver.

Theo nghị viên Wayne Mason của thành phố Halifax, thì với những gia tăng tiền phạt trái phép, chính quyền thành phố này có thể thâu vào thêm 1.5 triệu dollars trong tài khóa năm 2017-2018.

 

Tin tức khác...