Tiền học tư cấp tiểu học và trung học ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ còn đắt hơn học phí đại học.

Hartford, Connecticut: Tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, tiền học phí ở cấp tiểu học và trung học của một số trường tư, còn cao hơn học phí đại họ c.

Tại tiểu bang Connecticut, tiền học phí trung bình  bậc tiểu học của một trường tư là $13,412 một năm, trong khi học phí một năm của trường đại học Connecticut dành cho một sinh viên là thường trú nhân của tiểu bang, chỉ có  $11,998. Tiền học phí của trường đại học Berkeley, California cho một sinh viên cư ngụ trong tiểu bang cũng chỉ có $13,509.

Tiền học phí của các trường tư cấp tiểu học, cao nhất ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ như tiểu bang Connecticut, tiểu bang New York, tiểu bang Massachusetts, tiểu bang New Hamphire, tiểu bang Virginia..

Nơi có tiền học  phí các trường tư cấp tiểu học thấp nhất ở Mỹ là các tiểu bang miền Trung Tây. Tiền học phí tư của cấp tiểu học ở tiểu bang Nebraska chỉ có $2,643.

Tiền học phí tư trung bình cấp tiểu học trên toàn Hoa Kỳ là  $8,918.

Tiền học phí các trường tư bậc trung học còn mắc hơn nữa. Tiền học phí các trường tư bậc trung học cao nhất ở tiểu bang Vermont với  tiền học phí là $31,532 một năm. Nơi có học phí trường tư bậc trung học thấp nhất ở Hoa Kỳ là tiểu bang West Virginia với tiền học phí một năm là $5,254.

Tin tức khác...