Thủ tướng Justin Trudeau đến gặp bà toàn quyền Payette để chuẩn bị thành lập chính quyền.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 29 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau đã đến tư dinh Rideau Hall của bà toàn quyền Julie Payette để loan báo là ông sẽ dự định thành lập chính quyền, sau cuộc bầu cử Nghị viện liên bang vừa diễn ra.
Đây là một thủ tục thông thường khi một thủ tướng Canada muốn thành lập một chính quyền mới.
Đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau đoạt 157 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng chưa đủ quá bán là 177 ghế, và vì thế đảng cầm quyền Tự Do sẽ cần vào sự trợ giúp của một đảng khác, mà có thể là đảng Tân Dân Chủ, để có thể duy trì một chính quyền, không bị lật đổ trong những tháng sắp đến.

Tin tức khác...