Thị trấn West Vancouver cấm không cho các tiệm cần sa mở cửa hoạt động.

West Vancouver, British Columbia: Thị trấn West Vancouver, trong vùng đại thủ phủ Vancouver là một thị trấn đã cấm không cho các tiệm bán cần sa mở cửa hoạt động trong khu vực của thị trấn này.
Theo kết quả của cuộc đầu phiếu, các nghị viên của thị trấn West Vancouver đã nhất loạt đồng ý sẽ không cho mở các cửa tiệm bán cần sa hay các cơ xưởng trồng cần sa, nếu khu vực đó không được tái phân vùng lại.
Việc lưu hành cần sa sẽ được hợp thức hóa vào ngày 17 tháng 10 trên toàn Canada.
Tại tỉnh bang B.C. , chính quyền tỉnh bang cho phép các thị trấn được quyền quyết định về những việc mua bán cần sa. Những cư dân nằm trong khu vực mà chính quyền thị trấn cấm không cho các tiệm cần sa hoạt động, vẫn có quyền mua cần sa qua mạng của chính quyền tỉnh bang.
Những thị trấn trong vùng đại thủ phủ Vancouver đã cấm không cho các tiệm cần sa mở cửa là Maple Ridge, Delta, Richmond và White Rock.

Tin tức khác...