Thành phố Vancouver là nơi có phẩm chất cuộc sống tốt nhất Bắc Mỹ.

London, Anh: Kết quả cuộc xếp hạng những thành phố có phẩm chất cuộc sống tốt  trên thế giới, vừa được tổ chức tham vấn  Mercer công bố hôm thứ  ba ngày 14 tháng 3.

Đây là cuộc xếp hạng các thành phố  thường niên lần thứ 19 của tổ chức Mercer.

Tổ chức này đã dựa vào những dữ kiện trên nhiều phương diện, từ vấn đề an ninh cá nhân, bảo hiểm y tế, tuổi thọ, ô nhiễm môi trường.. v.v. để sắp hạng 231 thành phố trên khắp thế giới.

Danh sách  10 thành phố đứng hàng đầu thế giới gồm 8 thành phố Âu Châu, một ở Canada, và một ở Úc Châu. Không có thành phố của Hoa Kỳ ở trong 10 thành phố hàng đầu.

10 thành phố đứng hàng đầu, theo  tổ chức Mercer, theo thứ tự từ cao xuống thấp là các thành phố Vienna, Zurich, Auckland, Munich, Vancouver, Dusseldorf, Frankfurt, Geneva, Copenhagen và Basel.

Thành phố Vancouver của Canada đứng hàng thứ năm và là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ trong số 10 thành phố hàng đầu có phẩm chất cuộc sống tốt nhất thế giới.

Thành phố Toronto đứng hàng thứ 16, thành phố Ottawa đứng hàng thứ 18 và thành phố Montreal đứng hàng thứ 23.

Các thành phố đứng hàng đầu của Hoa Kỳ về phẩm chất cuộc sống là thành phố San Francisco đứng hàng thứ 29, thành phố  Boston đứng hàng thứ 35, thành phố Honolulu đứng hàng thứ 36.

 

Tin tức khác...