Thành phố Edmonton chuẩn y cho 9 đơn xin mở tiệm bán lẻ cần sa

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 7, thì trong số trên 180 đơn xin mở tiệm bán lẻ cần sa, chính quyền thành phố Edmonton mới chỉ chấp thuận cho 9 đơn xin.

Theo nghị viên Ben Henderson của thành phố Edmonton, thì chính quyền thành phố Edmonton đã chỉ thiết lập cơ quan đặc trách về cần sa mới đây, sau khi dự luật hợp thức hóa cần sa được quốc hội thông qua.

Các viên chức trong chính quyền thành phố Edmonton đã lạc quan là việc cho mở cửa các cửa tiệm bán lẻ cần sa ở thành phố này sẽ đúng hạn vào ngày 17 tháng 10, ngày mà cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada.

Theo luật cần sa vừa thông qua, chính quyền liên bang sẽ lấy 25 phần trăm của số thuế bán cần sa ở tỉnh bang Alberta, trong khi chính quyền tỉnh bang sẽ lấy phần thuế còn lại là 75 phần trăm.

Chưa có những thảo luận là chính quyền thành phố Edmonton cũng như chính quyền thị chính ở các thành phố khác, sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm của thuế bán cần sa?

Tin tức khác...