Thành phố Edmonto là nơi kiếm việc tốt nhất cho những người trẻ.

Edmonton: Theo như những công bố của tổ chức The YouthfulCities thì thành phố Edmonton là nơi kiếm việc tốt nhất cho những người trẻ.
Tổ chức YouthfulCities đã khảo sát các dữ kiện của 21 thành phố ở Canada, trước khi chọn thành phố Edmonton là nơi tốt nhất cho những người trẻ tuổi từ 15 cho đến 29, kiếm công ăn việc làm.
Có bốn yếu tố mà tổ chức YouthfulCities dựa vào để xếp hạng là education, entrepreneuship, career oriented employment và affordability., tức là ngoài công ăn việc làm dễ kiếm, còn phải kể đến việc nhà cửa có giá phải chăng..
Thành phố Edmonto đứng đầu bảng với 714 điểm trong tổng số 1,310 điểm.
Thành phố Montreal đứng hàng thứ nhì và thành phố đứng hàng thứ ba là thành phố Ottawa.
Thành phố cầm đèn đỏ trong số 21 thành phố là thành phố Winnipeg.

Tin tức khác...