Những tiệm cần sa tư nhân ào ạt đến tỉnh bang Ontario

Toronto: Với những thay đổi chính trị ở tỉnh bang Ontario, khi chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford lên thay cho chính quyền đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne, cũng kéo theo những thay đổi về việc bán lẻ cần sa ở tỉnh bang này.
Trước đây thì đảng Tự Do cho bán cần sa trong các tiệm bán cần sa quốc doanh trực thuộc cơ quan bán rượu bia ở tỉnh bang.
Trong thời gian tranh cử trước ngày bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario, thủ hiến Ford đã tuyên bố là ông ta sẽ cho các tiệm tư nhân được bán cần sa nếu chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến lên nắm quyền.
Cho tới nay tuy chưa có những công bố chính thức, các công ty tư nhân bán cần sa đã ào ạt đến tỉnh bang, mướn nhà, sửa soạn mở tiệm.
Tưởng cũng nên nói thêm là việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 6.

Tin tức khác...