Những khác biệt giữa RRSP và TFSA

Trương mục tiết kiệm miễn thuế, Tax Free Saving Account (TFSA) và Quỹ hưu cá nhân, Registered Retirement Saving Plan (RRSP) là hai cách mà chính quyền liên bang Canada đã thiết lập, với mục đích khuyến khích dân Canada để dành tiền cho tuổi hưu.

Quỹ RRSP đã có từ lâu và trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA thì mới chỉ được thiết lập vào năm 2009 dưới thời của cố tổng trưởng tài chánh Jim Flaherty.

Khi về hưu
Khi về hưu, thì ngoài tiền hưu từ công ty mà người này đi làm (không phải công ty nào cũng có chương trình hưu bổng cho nhân viên) có hai nguồn tài chánh chính là tiền hưu công (CPP) và tiền già (OAS). Tổng số tiền CPP và OAS tối đa mà một người trên 65 tuổi nhận được hàng năm là $20,770 tính trong năm 2018.
Tuy nhiên ít có người nào nhận được số tiền tối đa này mà trung bình chỉ ở mức $15,159.
Khi về hưu mà số tiền “net income” của người này trên $75,910 thì số tiền già OAS sẽ bị cắt giảm.

Quỹ hưu RRSP

Quỹ hưu RRSP đã được chính quyền liên bang thiết lập từ năm 1957, với mục đích khuyến khích cư dân để dành tiền cho tuổi hưu.
Tiền bỏ vào quỹ RRSP sẽ được miễn thuế và tiền lời sinh ra trong thời gian duy trì quỹ RRSP không bị đánh thuế.
Chỉ khi nào chủ nhân của quỹ này lấy tiền ra khi về hưu thì số tiền này sẽ bị đánh thuế.
Thành ra bỏ tiền vào quỹ RRSP không phải là một cách để dành tiền được trừ thuế, mà chỉ tạm thời đinh hoãn không bị trả thuế, cho đến khi lấy ra.

Những cái lợi của việc bỏ tiền vào quỹ RRSP là khi người ta có lương cao, thì sẽ được miễn thuế lợi tức số tiền bỏ vào ở tỷ lệ đánh thuế cao, và khi người ta lấy ra thì lúc đó mức lương về hưu của người này không cao như thời còn đi làm, cho nên số thuế bị đóng sẽ ít hơn.

Cách bỏ tiền vào RRSP có thể sẽ không có lợi cho những người khi về hưu có lợi tức cao: tiền hưu công, tiền hưu tư, tiền già, tiền lời sinh ra từ các cách đầu tư.

Cách bỏ tiền vào RRSP cũng không có lợi cho những người có lợi tức thấp khi đi làm, vì tiền thuế tiết kiệm không bao nhiêu, mà khi về hưu lấy tiền từ quỹ RRSP thì số tiền này có thể làm giảm số tiền già OAS mà người này được lãnh.

Có quyền bỏ bao nhiêu tiền vào quỹ RRSP?

Người ta có thể bỏ tối đa 18 phần trăm số “earned income” vào quỹ hưu và cho đến mức tối đa là $26,230.

Trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

Được thiết lập từ năm 2009, và số tiền bỏ vào cũng thay đổi tùy theo năm.
Riêng trong năm 2018 thì số tiền tối đa bỏ vào TFSA là $5,500.

Số tiền bỏ vào TFSA hồi tố, có nghĩa là nếu một người chưa bỏ một đồng xu nào vào trương mục TFSA thì trong năm nay, người này có thể bỏ tối đa là $57,500.

Số tiền bỏ vào TFSA sẽ không được trừ thuế, nhưng đổi lại khi lấy ra số tiền bỏ vào cộng tiền lời sẽ không bị thuế.
Việc không bị thuế này sẽ làm chủ nhân của trương mục đỡ bị nhức đầu, không phải lo lắng về việc khai thuế cho những cách đầu tư cũng như khi lấy tiền ra.

Những khác biệt giữa RRSP và TFSA

– Tiền bỏ vào RRSP để dành cho tuổi hưu, tiền bỏ vào TFSA để dành chung chung cho mọi thứ, không nhất thiết là cho tuổi hưu.
– Tiền bỏ vào RRSP phải lấy ra và chuyển qua RRIF khi đến tuổi 71, trong khi tiền bỏ vào TFSA không có giới hạn thời gian.
– Muốn bỏ vào RRSP phải đi làm và có lợi tức, trong khi một người không có lợi tức vẫn có quyền bỏ vào TFSA. Bỏ vào TFSA cho con cháu là một cách chia của khôn ngoan.

Nguyễn Tuấn Hoàng
(Theo getsmarteraboutmoney.ca)

Tin tức khác...