Nhớ Em lý bông Mai

Kim Tuấn

Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên lối đi về lắm kẻ đợi trông
Bây giờ tình đã sang sông
Anh trèo cây khế, ngó mong đất trời.

Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở quê nhà em cứ đợi trông
Mai vàng nở rộ mùa bông
Anh xa mà chẳng trông mong ngày về.

Bông mai ơi! Hỡi bông mai vàng!
Giờ chàng vẫn xa mùa xuân Tết đến
Cho cõi lòng ta thui thủi mình ên
Con trăng thề, con trăng não nề
Ơi lý xàng xê, ai về trăng sáng
Quê nhà chỉ có mình ta nhớ chàng.

Bớ anh ơi! Sao chẳng nói một lời?
Bớ anh ơi! Sao chẳng nói một lời?
Bớ anh ơi! Sao chẳng nói một lời?

Kim Tuấn

Tin tức khác...