Giá nhà vùng thủ phủ Toronto tiếp tục gia tăng lên một kỷ lục mới.

Toronto: Trong khi có những tiên đoán của nhiều chuyên gia địa ốc là nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada, nhất là ở các vùng thủ phủ sẽ sút giảm nặng nề. Có chuyên gia còn tiên đoán là giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto sẽ sút giảm 40 phần trăm?

Tuy nhiên theo  những công bố mới đây  của chỉ số the Teranet National Bank Composite House Price Index, thì giá nhà  ở Canada và nhất là ở thành phố Toronto đã gia tăng trong tháng 5 vừa qua, cho dù có những biện pháp của chính quyền tỉnh bang Ontario, nhằm ngăn chận sự gia tăng giá nhà quá mức.

Bản chỉ số Teranet cho thấy giá nhà ở 11 vùng thủ phủ ở Canada gia tăng trong tháng 5 là 2.2 phần trăm.

Hai vùng thủ phủ có giá nhà tăng nhiều nhất trong tháng 5 là Toronto  với mức gia tăng là 3.6 phần trăm và thành phố Hamilton với mức gia tăng 3.1 phần trăm.

Trong vòng 1 năm qua, tính đến tháng 5, giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto gia tăng 28.7 phần trăm, trong khi giá nhà ở thành phố Hamilton tăng 23.5 phần trăm: giá nhà đã gia tăng đến một kỷ lục mới ở cả hai thành phố Toronto và Hamilton.

Tin tức khác...