Giá nhà ở thành phố Hamilton gia tăng cao hơn giá nhà thành phố Toronto.

Hamilton: Theo nhận định của cơ quan liên bang  đặc trách về nợ nhà và nhà cửa, (CMHC)  vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 24 tháng giêng, thì  nếu giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng 1 phần trăm, thì gia nhà ở thành phố Hamilton gia tăng 1.4 phần trăm.

Cũng theo cơ quan CMHC thì  giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng trong 35 năm qua, và trong những năm gần đây, giá nhà ở những thành phố xung quanh đã bắt đầu gia tăng nhanh ở vùng trung tâm thành phố.

Tin tức khác...