Giả dạng bà bầu đem cần sa qua phi trường

Á Căn Đình: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 11, một phụ nữ đã bị bắt giữ ở phi trường quốc tế Gendarmeria Nacional ở Á Căn Đình, vì can tội mang lậu vào xứ này 9 cân Anh (4 ký lô) cần sa.
Bị cáo này, không được nêu tên tuổi, đã giả dạng là bà bầu, và cái bầu của bà là số cần sa được gói ghém như hình một bụng bầu của một người phụ nữ.

Tin tức khác...