Chính quyền tỉnh bang New Brunswick dạy cách dùng cần sa.

Fredericton: Chẳng phải là một đại học Cheech and Chong, nhưng một cơ quan trong chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã dạy cho những người mới tập hút cần sa, cách vấn điếu thuốc.
Trên website the Cannabis NB gồm cả chương trình học “Cannabis 101” dạy cho những người mới hút cần sa về cách thức sử dụng và những tính chất của cần sa.
Trên mạng của chính quyền tỉnh bang, người ta cũng dậy và có kèm theo hình ảnh cách quấn điếu cần sa.
Theo ông Brian Harriman , chủ tịch cơ quan Cannabis NB thì những người mới tập vấn điếu cần sa lần đầu thì nên vấn chậm rãi, không vội vàng.
Webiste của tỉnh bang New Brunswick cũng dạy những cách thức phải đối phó trong trường hợp khẩn cấp, là không nên hoảng sợ và nên nhai vài hạt tiêu đen, hoặc đi bộ hay đi ngủ một giấc, khi có những phản ứng với cần sa.

Tin tức khác...