Tìm nhóm/thể loại

Thế Giới Những Ngày Qua

Ve sầu kêu ve ve…

Ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè. Đến kỳ gió bấc thổi, nguồn cơn thật bối rối...".Trên đây là bốn câu đầu trong…