Canada đứng ra làm chủ cuộc thảo luận thứ ba về thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ.

Ottawa: Sau khi Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ đứng ra làm chủ hai cuộc thảo luận, đến lần họp thứ ba về thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, thì Canada sẽ đứng ra chủ trì.

Cuộc thảo luận thứ ba về những thay đổi trong thỏa ước NAFTA sẽ diễn ra  ở thủ đô Ottawa trong những ngày từ 23 tháng 9 cho đến 27 tháng 9.

Cuộc thảo luận sửa đổi lại thỏa ước NAFTA đã diễn ra lần đầu trong tháng 8 ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và lần thứ nhì ở thành phố Mễ Tây Cơ.

Tổng thống Trump mới đây cho là Hoa Kỳ bị thua thiệt quá nhiều quyền lợi so với Canada và Mễ Tây Cơ và ông muốn hủy bỏ luôn thỏa ước này.

Cuộc thảo luận thứ ba sẽ diễn  ra mà không có sự hiện diện của bà tân đại sứ Hoa Kỳ ở Canada: bà  tân đại sứ  Kelly Craft sẽ trình ủy nhiệm thư đến thủ tướng Trudeau vào tháng 10 năm nay.

 

Tin tức khác...