5 phần trăm những cư dân trong thành phố Toronto không biết nói tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Toronto: Theo bản tường trình của tổ chức the Social Planning phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 7 tháng 7, thì cứ 1 trong số 20 cư dân thành phố Toronto đã không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp, ngôn ngữ căn bản để có thể kiếm được công ăn việc làm.
Theo bản tường trình thì có đến 648,970 cư dân sống trong thành phố Toronto là những người mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Trong số những người này, có 132,700 không nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp hay 20 phần trăm tổng số những người di dân này, hay 5 phần trăm của tổng số cư dân trong thành phố Toronto.
Những di dân không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp có thể là những người Tamil, những người Pakistan, những người Trung Hoa.v.v.
Số người không biết tiếng Anh có thể là những người già, những phụ nữ sống ở nhà nuôi con..
Cũng có những người không cần biết tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng vẫn có thể kiếm được việc làm, như những người Trung Hoa làm việc cho các siêu thị Tàu trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Tin tức khác...