Tỉnh bang Ontario sẽ thiết lập một đại học dạy bằng tiếng Pháp duy nhất.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 8, chính quyền đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne sẽ cho thành lập một trường đại học chỉ dạy bằng tiếng Pháp mà thôi.

Hiện nay có những trường đại học ở tỉnh bang Ontario dạy cả hai thứ tiếng Anh và Pháp như trường đại học Ottawa.

Địa điểm thiết lập trường đại học dạy bằng tiếng Pháp có thể sẽ ở vùng tây nam tỉnh bang Ontario, nơi có số  cư dân nói tiếng Pháp gia tăng .

Theo những thống kê thì tỉnh bang Ontario có khoảng trên 600 ngàn cư dân mà tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp.

Tin tức khác...