Thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương mới có hiệu lực.

Ottawa: Thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương mới (CPTPP) bao gồm 11 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương và Á Châu đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu năm 2019.
Thỏa ước này bao gồm các quốc gia như Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật, Mễ Tây Cơ, Việt Nam.. nhưng không có Trung quốc và Hoa Kỳ.
Những sản phẩm nông nghiệp và nhữn xe sản xuất từ Nhật sẽ có giá rẻ hơn trước, trong số 11 quốc gia thành viên.
Đối với Canada thì việc ký kết thỏa ước CPTPP này là một việc hết sức quan trọng, trong việc mưu tìm thị trường mới cho các sản phẩm sản xuất tại Canada, sau khi có những khó khăn đang diễn ra vì những loại thuế nhập cảng mà Hoa Kỳ vừa áp đặt lên nhiều loại hàng hóa sản xuất ở Canada.
Những nông phẩm sản xuất từ Canada nhập cảng vào Nhật sẽ rẻ hơn những nông phẩm nhập cảng từ Mỹ, nhờ vào thỏa ước CPTPP.
Thỏa hiệp này cũng giúp các nhà thương mại Canada cung cấp hàng hóa cho 500 triệu người tiêu thụ trong 10 quốc gia thành viên.
Nhận định của các chuyên viên tài chánh cho là thị trường Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất cho Canada trong số 11 quốc gia thành viên.

Tin tức khác...