Thành phố Toronto cho kiểm soát các công ty cho mượn tiền ngắn hạn.

Toronto: Trong cuộc họp mới đây vào đầu tháng 5, các nghị viên của hội đồng thành phố Toronto đã thông qua những điều luật kiểm soát các công ty cho mượn tiền ngắn hạn ở thành phố này.
Nền kỹ nghệ cho mượn tiền ngắn hạn hay còn gọi là payday loan, nhắm vào những người nghèo, vì một lý do nào đó, không có đủ tiền tiêu trước khi lãnh lương, đã phải mượn tiền ngắn hạn ở các tiệm “payday loan” với mức tiền lời cắt cổ.
Đạo luật mới vừa được thông qua, buộc chủ nhân những tiệm cho mượn tiền ngắn hạn phải xin giấy phép, và giới hạn số cửa tiệm cho mượn tiền ngắn hạn ở con số tiệm hiện hành là 212 tiệm.
Hội đồng thành phố Toronto cũng ấn định chi phí mà các cửa tiệm có quyền tính tiền khách hàng là $15 cho mỗi $100 tiền mượn trong thời gian 2 tuần lễ, trước khi người này lãnh tiền lương và đem trả.

Tin tức khác...