Số nhà đăng bản bán ở Toronto giảm nhưng giá nhà gia tăng.

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, TREB, phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 12 thì số nhà đăng bản bán trong vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 11 vừa qua đã sút giảm 26.1 phần trăm, so với số nhà đăng bảng bán trong tháng 11 năm ngoái.
Số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ trong tháng 11 là 6,251 căn nhà, sút giảm 14.7 phần trăm so với tháng 11 năm ngoái.
Giá bán nhà trung bình trong vùng đại thủ phủ trong tháng 11 là $788,345, gia tăng 3.5 phần trăm so với giá nhà bán trong tháng 11 năm ngoái, nhưng lại sút giảm so với giá nhà bán trong tháng 10: giá bán nhà trung bình trong tháng 10 ở vùng GTA là $807,340.

Tin tức khác...