Số người tham dự ngày đầu lễ hội đấu bò Stampede đã lên đến mức kỷ lục.

Calgary, Alberta: Lễ hội đấu bò Stampede thường niên đã diễn ra ở thành phố Calgary vào ngày thứ sáu 6 tháng 7 và sẽ kéo dài trong vòng nhiều ngày.
Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc lễ hội, có 122,403 người tham dự và đây là một kỷ lục mới về số người tham dự trong ngày đầu tiên.
Trong năm ngoái số người tham dự là 115,235 người trong ngày đầu tiên.
Những khán giả tham dự đã bị thu hút bởi cuộc diễn hành the Calgary Stanpede và được quyền đậu xe hơi miễn phí trong thời gian tối đa là hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Hàng năm số người tham dự lễ hội Stampede ở thành phố Calgary lên đến trên dưới 1 triệu người.

Tin tức khác...