Số người nhiễm COVID-19 ở Ontario thấp nhất trong vòng 1 tháng.

Toronto: Thêm 346 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario trong hôm thứ bảy ngày 9 tháng 5, và đây là số người nhiễm thấp nhất trong vòng một tháng qua. Như thế tổng số người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario tính đến ngày thứ bảy là 19,944 người và trong số này có 1,599 người chết.
Số 19,944 người bị nhiễm thì 14,383 người đã khỏi.
Phần lớn những người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario là những người trên 80 tuổi: có 1,123 người trên 80 tuổi, 401 người từ 60 tuổi lên đến 79 tuổi.
74 phần trăm những người chết là những người sống trong các nhà dưỡng lão.
Hiện nay chỉ còn 1,016 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 203 người phải dùng máy trợ thở.
Cũng có 3,291 nhân viên y tế ở tỉnh bang Ontario nhiễm COVID-19/

Tin tức khác...