Những vận động hợp thức hóa cần sa ở Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ diễn ra trong ngày 6 tháng 11 , cũng là những cơ hội cho chính quyền của nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cho trưng cầu dân ý về việc hợp thức hóa cần sa!

Trong cuộc bầu phiếu quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 11, cử tri ở hai tiểu bang Utah và Missouri được chính quyền tiểu bang hỏi ý kiến là có nên cho những bệnh nhân được dùng cần sa chữa bệnh?
Trong khi đó ở hai tiểu bang Michigan và North Dakota, là những nơi mà đã chấp thuận cần sa y khoa, thì cư dân đã được hỏi ý kiến là có nên hợp thức hóa việc sử dụng cần sa cho công chúng?
Hiện nay có 22 tiểu bang Hoa Kỳ cho áp dụng cần sa y khoa và 9 tiểu bang Mỹ cho hợp thức hóa cần sa.
Sau khi Canada đã cho hợp thức hóa cần sa, thì hiện có những áp lực ở Hoa Kỳ, nhất là từ các công ty trồng cần sa ở Mỹ, đòi hỏi chính quyền Mỹ phải cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.
Canada là quốc gia thứ nhì trên thế giới, sau Uruguay đã cho hợp thức hóa cần sa.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Gallup mới đây, thì 72 phần trăm những người thuộc đảng Dân Chủ và 51 phần trăm những người thuộc đảng Cộng Hòa, tán thành việc hợp thức hóa cần sa ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...