Những người Mỹ sững sờ khi phải đóng thêm thuế lợi tức

New York: Những năm trước đây, rất nhiều người Mỹ đã ngóng chờ tiền hồi thuế: ba phần tư những người Mỹ có đi làm, được lấy tiền về khi khai thuế cuối năm, và số tiền này trung bình là 2,800 Mỹ Kim.
Tiền hồi thuế cũng là một nguồn lợi tức chính hàng năm của những người có lợi tức thấp.
Tuy nhiên dưới những thay đổi mới của thuế lợi tức trong năm nay, Trump’s tax law, rất nhiều người Mỹ đã kinh ngạc đến sững sờ khi phải đóng thêm thuế!
Lấy trường hợp hai ông bà Andy Kraft và Amy Elias ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon: những năm trước hai ông bà thường lấy về hàng năm vài trăm Mỹ kim tiền hồi thuế, và năm nay thì phải đóng thêm 10,160 Mỹ Kim!
Thật ra với thuế mới, số thuế lợi tức đã giảm trung bình là $1,260 cho một người.
Tuy nhiên luật thuế mới cũng không cho chủ nhân các công ty giữ lại tiền lương của nhân viên nhiều như trước, cho nên đến cuối năm, số tiền mà các công ty giữ lại không đủ trả thuế.
Luật thuế mới cũng có nhiều thay đổi: cắt giảm bớt những miễn trừ cá nhân, gia tăng tín dụng cho trẻ con, giới hạn những cắt giảm thông dụng khác, và đã khiến rất nhiều người phải đóng thêm tiền khi khai thuế vào cuối năm.

Tin tức khác...