Những người lớn tuổi ở Canada sẽ được tài trợ từ $300 cho đến $500 vì COVID-19

Ottawa:Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 5, chính quyền liên bang đã công bố thêm những cách thức trợ giúp cho những người lớn tuổi, vì đại dịch COVID-19.
Những chương trình này gồm cả việc bỏ ra 2.5 tỷ dollars tài trợ cho những người lớn tuổi.
Số tiền tài trợ này lên đến $500 và không phải khai thuế.
Tất cả những người đang được hưởng tiền già OAS ( Old Age Security) là những người trên 65 tuổi, sẽ tự động được tài trợ $300.
Những cụ nào vì lợi tức thấp, đang lãnh thêm tiền bù, Guaranteed Income Supplement (GIS) sẽ nhận thêm $200.
Tổng trưởng Deb Schutle và tổng trưởng ngân khố Jean Yves Duclos đã công bố tin tức này trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 5.
Theo những ước tính của chính quyền thì hiện nay tại Canada có 6.7 triệu người đang lãnh tiền già OAS và trong số này có 2.2 triệu các cụ đang lãnh thêm tiền bù GIS.
Những người lớn tuổi là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong trận đại dịch COVID-19. Không cứ gì những người sống trong các nhà dưỡng lão mà còn cho cả những người sống bên ngoài một mình hay với con cái.

Tin tức khác...