Nhiều tổ chức nộp đơn kiện đạo luật mới về bầu cử tại Georgia

Một tổ chức tranh đấu dân quyền của người da đen có tên là The Southern Christian Leadership Conference (SCLC) vừa gia nhập vào nhóm thưa kiện chính quyền Georgia về đạo luật mới về bầu cử gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là những qui định mới có tính cách giới hạn đối với nhiều cử tri da đen và thiếu thốn phương tiện không còn được dễ dàng trong việc đi bầu.
Đây là đơn kiện đã được nộp bởi nhiều tổ chức như Quỹ Bảo Vệ Pháp Lý của NAACP, tổ chức American Civic Liberties Union, The Southern Poverty Law Center, Hội Thánh Methodist Episcopal của người da đen và nhiều cá nhân, tổ chức khác.
Theo lời của Tiến sĩ Charles Steele là Chủ tịch của tổ chức SCLC, những người chủ trương đạo luật mới về bầu cử này muốn tìm cách ngăn cản những gì đã vừa diễn ra trong kỳ bầu cử vừa qua với con số cử tri chịu đi bầu tăng cao kỷ lục chưa từng thấy, với hơn 5 triệu cử tri đã đi bầu tại Georgia, và trong số đó có một tỉ lệ rất lớn những người đi bầu lần đầu tiên là những cử tri da đen. Dù đang sống giữa cơn đại dịch, cũng đã có hơn 1.3 triệu người bỏ phiếu khiếm diện, và khối cử tri da đen đã chiếm đến 42% những người muốn bầu khiếm diện.
Các nguyên đơn nói họ phải kiện tiểu bang Georgia để cho những tiểu bang khác không noi theo gương của Georgia để đẩy đưa đất nước Hoa Kỳ đi vào chiều hướng xấu. Vì đây là một sự tấn công vào sức mạnh lá phiếu của cộng đồng da đen, và đây là thời điểm mà đất nước này phải đi tới với chính sách công bằng cho mọi công dân được quyền đi bầu, không để cho những lời vu cáo vô bằng chứng để cản ngăn tiến trình bầu cử tự do và công bằng.
Trước đó cũng có một đơn kiện khác ở tòa án liên bang bởi các viên chức hội đồng bầu cử tại địa phương và nhiều cư dân khác cũng như các hội đoàn thiện nguyện và một nhà báo. Đơn kiện này nói rằng đạo luật tại Georgia đã vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của người dân, và yêu cầu thẩm phán hãy phán quyết nhiều điều khoản của đạo luật là vi hiến và không được áp dụng.

Tin tức khác...