Người nghiện ma túy được phát cần sa miễn phí.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 31 tháng 8, một cơ sở dành cho những người tự chích ma túy ở thành phố Vancouver, đã loan báo là cơ sở này sẽ cung cấp cần sa miễn phí cho những người nghiện và muốn cai ma túy.
Cần sa từng được xem như là một loại ma túy nguy hiểm, nay lại được thử nghiệm như là một thứ thuốc cai nghiện.
Tại y viện High Hopes trong thành phố Vancouver, nơi mà người nghiện có thể đến tự chích choác, là nơi khởi động cho chương trình thử nghiệm việc dùng cần sa để giúp cai nghiện cho những người đang dùng các loại ma túy nguy hiểm khác như bạch phiến, cocaine…
Cơ sở High Hopes sẽ cung cấp cho những người nghiện miễn phí những cần sa và dầu chiết từ cần sa.
Theo các viên chức của y viện này thì có đến 100 người xin cần sa miễn phí và tỷ lệ những người dùng các loại ma túy khác ngoài đường phố giảm 50 phần trăm, nhất là số người bị chết vì dùng nha phiến opioid quá liều lượng.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong năm qua có trên 4 ngàn người chết vì dùng ma túy quá liều lượng ở Canada.

Tin tức khác...