Ngày hợp thức hóa cần sa ở Canada có thể bị trì trệ.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 2 tháng 5 tại quốc hội, thủ tướng Justin Trudeau đã không xác định là ngày hợp thức hóa cần sa ở Canada vào ngày 1 tháng 7, mà chỉ nói là chính quyền liên bang sẽ theo đúng chương trình cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada.
Hiện nay chính quyền của nhiều tỉnh bang đã cho biết là họ không thể tiến hành việc hợp thức hóa cần sa theo như dự định của chính quyền liên bang.
Trong khi đó tổ chức của những người thổ dân, the Senate aboriginal people committee, đã yêu cầu chính quyềh liên bang trì hoãn ngày hợp thức hóa cần sa thêm 1 năm.

Tin tức khác...