Chính quyền một thị trấn dự tính sẽ phải trả tiền chuộc cho tin tặc.

Midland, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 11 tháng 9, thì hệ thống máy điện toán của chính quyền thị trấn Midland đã bị tin tặc lẻn vào khóa hết việc hoạt động, khiến cho các nhân viên trong chính quyền thị chính không thể làm việc.
Hệ thống máy điện toán của chính quyền thị trấn Midland đã bất khiển dụng từ ngày 1 tháng 9.
Tình trạng tài chánh của chính quyền thị trấn đã bị tổn hại khi các cơ quan chính quyền đã không thể nhận tiền mà cư dân trả cho những dịch vụ qua hệ thống trả tiền trên mạng.
Ông Gord McKay thị trưởng của thị trấn Midland cho biết là chính quyền thị trấn đang thương thảo để trả tiền chuộc cho những tin tặc, để chúng mở khóa hệ thống máy điện toán cho chính quyền thị trấn.
Trong những tháng đầu năm nay, chính quyền của thành phố Wasaga Beach cũng bị tin tặc đột nhập và khóa hệ thống máy điện toán.
Tin tặc đòi phải trả cho chúng $144,000, nhưng sau những thương thảo chúng đã bằng lòng nhận $35,000 bằng tiền ảo Bitcoin, trước khi mở khóa hệ thống máy điện toán cho chính quyền thành phố Wasaga Beach.

Tin tức khác...