Bộ quốc phòng Mỹ chuẩn bị việc xây bức tường biên giới

Hoa Thịnh Đốn: Trong khi những thương thảo giữa tổng thống Trump và những thủ lãnh của đảng Dân Chủ ở quốc hội đã lâm vào vòng bế tắc, tổng thống Trump đã tuyên bố là ông ta có toàn quyền công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, và dùng ngân sách quốc phòng để xây bức tường biên giới.
Trong ngày thứ sáu 11 tháng 1, các viên chức của bộ quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mà cơ quan này sẽ lãnh trách nhiệm xây tường.
Nếu tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lực lượng công binh Hoa Kỳ, the Army Corps of Engineers sẽ thiết kế và mướn nhà thầu xây cất.
Số tiền 5.7 tỷ dollars mà tổng thống Trump muốn có, sẽ dùng để xây một phần của bức tường biên giới dài 234 dặm, trong tổng số 2 ngàn dặm biên giới giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ.

Tin tức khác...