Ai điếu Tú Gàn Lữ Giang Nguyễn Cần

(Để thương tiếc anh Nguyễn Cần, tạ thế ngày 10/9/2019)

Thế đã đền xong cái nợ đời,
Tám tư năm, sống cõi tanh hôi,
Lên voi ngất ngưỡng, cười nhếch mép,
Xuống chó ngắc ngư, thở bặm môi.
Luận phải, tuốt đao Giang chém ngược,
Bàn ngang, vung kiếm Tú đâm xuôi.
Giờ đây lặng lẽ vào Vô Tận,
Ngược xuôi, ngang phải, định do Trời.

Ô hô! Ai tai!
Đao cùn! Kiếm gãy!
Tháng tận! Năm tàn!
Cầu xin anh được an nhàn,
Muôn đời bên Chúa từ nhân—muôn đời.

Thượng hưởng.
Trần Hữu Thuần
(Grand Rapids, Michigan, 11 th. 9, 2019)

Tin tức khác...