2937_Chinh_phY_MY_tiYp_tYc_co_lYp_Huawei_-_cong_ty_YYi_diYn_cho_sYc_mYnh_cong_nghY_Yang_len_cYa_Trung_QuYc.