2- Quá trình chuyển hóa của đông trùng hạ thảo thiên nhiên