Thời Báo Vietnamese Newspaper

Yonge / St. Clair

Cần thợ giỏi bao lương hơn ăn chia, man.,ped., shellac, waxing $35 chia 6/4, cần receptionist, khu trắng, tip hậu, ngay subway, không kinh nghiệm miễn gọi. Xin gọi Brian: C: (416) 834-1353Tiệm: (416) 963-9792

error: Content is protected !!