Yonge / Clark

Cần nữ thợ nails gấp, biết làm tất cả càng tốt, lương bao $130/ngày, over ăn chia 6/4. Xin gọi Kim: (905) 889-7802(416) 473-2039