Whitby

Cần nam nữ thợ nails, bao $130/ng. over ăn chia 6/4, lương $1200- $2000/week, công việc bảo đảm cho mùa Đông. Xin gọi: (905) 425-2518 C-(905) 449-4147