Thời Báo Vietnamese Newspaper

Weston Rd.

Verified

Nhà hàng việt nam cần tuyển nhân viên ra hàng cơm, bún. Làm từ 11am đến 5 pm part/full time. Điều kiện có sức khoẻ tốt, ưu tiên dưới 45 tuổi. Xin gọi A. Duy (416) 318-7021 sau 5:00pm và trước 10pm từ thứ 2 đến thứ 6. No text

error: Content is protected !!