West Toronto

Cần thợ nails giỏi bột, bio, dip và thợ chân tay nước shellac, biết waxing càng tốt, full/part-time, bao lương hay ăn chia tuỳ kinh nghiệm. Xin gọi: (647) 930-6008.