Thời Báo Vietnamese Newspaper

Trafalgar - Oakville

Verified

Cần thợ nails biết làm everything or chân tay nước, ficial, eyelash-extension. Bao lương, trên ăn chia 6/4. Khu da trắng, tip cao. Pick up ở Dixie/Bloor- Miss. Xin gọi: (647) 991-6789 or (416) 825-0937

error: Content is protected !!