Tracy Nails - St.Clair / Bathurst

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm làm bột, waxing, mani, pedi, biết bio gel càng tốt, bao lương hơn ăn chia, tiệm đóng cửa Chủ Nhật. Xin gọi: (416) 652-1623