Trả Lương Cao

Cần thợ điều hành máy, làm việc chăm chỉ để vận hành máy móc trong công ty, môi trường làm việc thân thiện, lương bắt đầu $19/hour Xin gọi Phong: (647) 680-7767Resume to: omasnyk@nexal.ca

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!