Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm trong Mall Kingston

Cần nam nữ thợ nails cho tiệm trong mal lớn, Bao $1000/week over ăn chia, khach da trắng, income từ $1200-$1600/week, có chổ ở.Xin gọi: (613) 970-2220

error: Content is protected !!